Преследване на слънчевата корона до Западна Австралия

 events, news, семинари  Comments Off on Преследване на слънчевата корона до Западна Австралия
Oct 132023
 

Преследване на слънчевата корона до Западна Австралия
Лекция на гл. ас. д-р Цветан Цветков в МГУ „Св. Иван Рилски“

Преследване на слънчевата корона до Западна Австралия“ бе темата на втората отворена лекция, която изнесе гл. ас. д-р Цветан Цветков от Института по астрономия при БАН пред студенти от различни специалности и преподаватели от Минно-геоложкия университет „Св. Иван Рилски“.
Лекцията бе открита от декана на Геологопроучвателния факултет доц. д-р Борис Вълчев, който припомни, че това е продължението на „Ловци на слънчеви затъмнения“, която астрономът Цветан Цветков изнесе през март т. г. в университета в рамките на проявите по случай 70-годишнината на МГУ „Св. Иван Рилски“.
Този път с особен интерес и с много въпроси от аудиторията бе посрещната презентацията за пълното слънчево затъмнение, което екип от астрономи от ИА с НАО проследи през април от територията на Западна Австралия. В началото Цветан Цветков разясни разликите между отделните видове затъмнения и припомни последното наблюдавано у нас пълно слънчево затъмнение през 1999 г.
За 58-те секунди наблюдателно време, учените начело с доц. д-р Никола Петров и с докторантката в института Йовелина Зинкова и гл. ас. Цветан Цветков бяха пътували повече от денонощие и след пристигането си в Пърт бяха изминали с автомобил за около 13 часа допълнително 1250 км – разстоянието до Ексмаут, където се е намирала една от най-удобните точки за наблюдение на интересното природно явление. То се случва между 2 и 5 пъти годишно, но най-ценни за науката са пълните затъмнения – приблизително на всеки 18 месеца. Най-големият проблем за учените, които се опитват да ги изследват, е като правило малката територия, от която те могат да се наблюдават, а често пъти и нейната недостъпност в необитаеми, предимно високопланински зони.

Нашите учени за пореден път са събрали важни данни, които спомагат за обогатяване на представата за природата на слънчевата корона – най-външната и най-важна част от атмосферата на нашата звезда. За Цветан Цветков това 4-то участие в научноизследователска експедиция за наблюдение на пълно слънчево затъмнение освен, че ще остане поредният незабравим небесен спектакъл, благодарение на изключителния шанс – безоблачното небе в деня на явлението, е дало възможност на него и на колегите му от Института по астрономия с НАО – БАН да натрупат нови безценни познания в тази област.

 

 Posted by at 12:07

Защита на дисертация

 events, important, семинари  Comments Off on Защита на дисертация
Jun 222023
 

На 05 юли 2023 г., сряда, от 14:00 ч., в зала 301 на Институт по Електроника-БАН, на открито заседание на научно жури в състав: проф. дн Евгени Семков – ИА с НАО, доц.д-р Кирил Стоянов – ИА с НАО, проф. д-р Драгомир Марчев – ШУ „Епископ Константин Преславски“, проф. д-р Цветан Георгиев – НБУ, доц. д-р Петко Недялков – СУ, ще се проведе публична защита на дисертационния труд „Затъмнителни променливи от UX Ori тип“ на асистент Асен Славчев Мутафов за присъждане на научната степен „доктор“.
Дисертацията, авторефератът, рецензиите и становищата са на разположение на интересуващите се в отдел Административно обслужване на Институт по астрономия с НАО, бул.Цариградско шосе № 72 и на https://www.astro.bas.bg/Konkursi_Materiali/AM23/.

 Posted by at 11:06

Институтски семинар на 9 Февруари 2023

 семинари  Comments Off on Институтски семинар на 9 Февруари 2023
Feb 032023
 

На 9 Февруари 2023г. от 14 часа в зала 301 на ИЕ-БАН ще се проведе сбирка на Институтския семинар на Института по Астрономия с Национална Астрономическа Обсерватория.

Проф. д-р Евгени Семков ще представи материали за предзащита на
дисертация за получаване на научната степен Доктор на науките на тема: “Звезди преди Главната последователност”

От Ръководството на Семинара

 Posted by at 14:50

Космическо време, слънчева активност и анализ на данни в уъркшоп по STELLAR

 events, news, семинари  Comments Off on Космическо време, слънчева активност и анализ на данни в уъркшоп по STELLAR
Jul 192021
 

presentation from the seminarОнлайн уъркшоп по космическо време с радиоастрономическа насоченост проведе между 1215 юли Dublin Institute of Advanced Studies (DIAS). Участниците – 37 български и международни студенти, докторанти и учени имаха възможността да получат както теоретични, така и практически познания в областта на космическото време и да научат повече за активността на Слънцето. В програмата бяха включени и упражнения за обработка и анализ на наблюдателни данни, както и визуализация с помощта на езика за програмиране Python.

Слънчеви радио избухвания, взаимодействие на Слънцето с планетите и междупланетното пространство и наблюдения на Слънцето в радио честоти бяха част от темите на уъркшопа. Събитието е част от водения от ИА с НАО “Рожен” към БАН проект STELLAR по Хоризонт 2020.

STELLAR предлага изключителна възможност на ИА с НАО и Техническия университет – София за развитие и експлоатация на голяма национална радиоастрономическа инфраструктура LOFAR-BG, възползвайки се от обмена на практически умения и опит с партньорските институции ASTRON (Netherlands Institute for Radio Astronomy) и DIAS. Проектът STELLAR ще подпомогне оформянето на национален център по радиоастрономия и космическо време, както и разработването на нови технологични решения в тази област.

Видео материали от уъркшопа са на разположение тук.

Проектът STELLAR се финансира от програмата за изследователски и иновационни дейности на Европейския съюз Хоризонт 2020 по грант № 952439. Координатор е Институтът по астрономия с НАО “Рожен” към БАН.

 Posted by at 16:51

Институтски семинар

 events, семинари  Comments Off on Институтски семинар
Mar 132020
 

Заседание на Институтския семинар на ИАсНАО ще се проведе на 26 Март (четвъртък) 2020г. от 14 часа в зала 301 на сградата на бул. Цариградско шосе № 72 в София.

доц. д-р Б. Комитов ще направи презентация на тема:

КОСМИЧЕСКИЯТ КЛИМАТ ПРЕЗ ХОЛОЦЕНА, ГОЛЕМИТЕ СЛЪНЧЕВИ МИНИМУМИ И ВРЪЗКАТА “СЛЪНЦЕ-ЗЕМЯ”

Абстракт: Тема на настоящата презентация са дългосрочните колебания на
слънчевата активност и нейното влияние върху параметрите на околната
среда на Земята (геомагнитна, аврорална и тектонична активност, климат)
през следледниковата епоха (Холоцен, последните ~ 11000 години). Този
интервал от време е твърде дълъг и само малка част от него е покрита с
инструментални наблюдения на Слънцето – около 400 години, както и около
150 години за геомагнитната, авроралната и тектоничната активност и
климата. Поради тази причина важна роля в изследванията по тази тема
имат косвените методи ( съобщения от исторически архивни източници,
изследване на съдържанието на “космогенни радиоизотопи” като 14C,10Be,
44Ti и нитратни съединения в естествени среди – годишни кръгове на
дърветата, полярни и високопланински ледници, метеорити, ширините на
годишните пръстени на дърветата и др.).

Докладчикът обръща основно внимание върху получените свои
(самостоятелно или в съавторство) резултати по темата. Обърнато е
специално внимание върху специфичните особености и ролята на дълбоките
слънчеви минимуми за параметрите на космическия климат и реализацията
на слънчево-земните връзки. Дискутира се и въпросът за дългосрочните
прогнози на космическия климат и свързаните с тях възможни промени в
околната среда на Земята.

Объсжданите резултати и техния анализ са предмет по темата на
подготвения от автора дисертационен труд за научна степен “доктор на
науките”. Ето защо една от целите на презентацията е предварително
запознаване на научния колектив на ИА с тях.

Поканени са всички интересуващи се.
От ръководството на Семинара.
PhD Lubomir Iliev, assoc. prof.

 Posted by at 19:32

Научен семинар

 news, семинари  Comments Off on Научен семинар
Nov 222019
 

Редовна сбирка на Научния семинар на Института по Астрономия ще се проведе на 28 Ноември 2019г.,
(четвъртък) от 14:00 часа в зала 301 в сградата на бул. “Цариградско шосе” No 72, София.

Д-р Алберт Варонов и проф. дфн Тодор. Мишонов (ИФТТ, БАН) ще докладват резултатите от своята работа
на тема:

“The Theory of Heating of the Solar Corona and Launching of the Solar Wind by Alfvén Waves”

Abstract: After more than 70 years of development of Solar physics, the Alfvén hypothesis of heating of the solar corona by AW has remained without alternatives; none of other mechanisms can explain ab initio the value of λ. State-of-the-art MHD calculations reveal acceptable agreement with observational data for the height profile of the temperature T(h) in the transition region of solar corona. Simultaneously, the velocity of the solar wind U(h) has also been calculated. The developed method gives the possibility at given frequency dependent spectral density of Alfvén waves (AW) coming from chromosphere W(ω) to calculate both height profiles T(h) and U(h).
The performed MHD analysis explains the height dependence of the non-thermal broadening of the chromospheric spectral lines and predicts angular dependence of this broadening with respect of position in solar disc.

Поканени са всички.
от ръководството на семинара

 Posted by at 13:55

Научен семинар

 events, news, семинари  Comments Off on Научен семинар
Sep 162019
 

Редовна сбирка на Научния семинар на Института по Астрономия ще се проведе на 19 Септември 2019г., (четвъртък) от 14:00 часа в зала 301 в сградата на бул. “Цариградско шосе” No 72, София.

Pietro Zucca, ASTRON, Dwingeloo, Netherlands and LOFAR Solar and Space Weather KSP
ще докладва на тема :

“Interferometric and beam-formed observations of the Sun with LOFAR: Present situation and future
challenges.”

Abstract: LOFAR imaging capabilities allow for the detailed study of eruptions and transients in the solar corona.
A series of recent examples will be shown including Type III, II and IV radio bursts. In particular, a new study on a series of three consecutive type II radio bursts observed with the interferometric mode of LOFAR will be presented. Using core and remote stations a spatial resolution of 15 arcseconds may be achieved. The detailed propagation of the radio bursts and the study of the related :ne structures such as the band splitting phenomena will be presented. The presentation includes a discussion of the new observing modes and capabilities of LOFAR for solar observations and space weather including a detailed comparison of LOFAR imaging with previous facilities such as the Nancay Radio heliograph.

Поканени са всички интересуващи се.

от ръководството на семинара

 Posted by at 16:07

Научен семинар

 news, семинари  Comments Off on Научен семинар
Sep 082019
 

Редовна сбирка на Научния семинар на Института по Астрономия ще се проведе на 12 Септември 2019г., (четвъртък) от 14:00 часа в зала 301 в сградата на бул. “Цариградско шосе” No 72, София.

Д-р Николай Качаров (Max Plank Institute fur Astronomie, Heidelberg) ще направи презентация на тема:

“Stellar populations in the densest stellar systems in the Universe ”

Абстракт:

In this talk I will introduce some of the open questions in the field of globular clusters and nuclear star clusters. As one part of the colloquium, I will talk about the multiple populations phenomenon in globular clusters and focus on our recent discoveries in intermediate age clusters in the Magellanic Clouds. The second part will be dedicated to the much more extended star formation histories in nuclear star clusters. I will discuss our discrete IFU spectroscopic observations of the nucleus of the tidally disrupted Sgr dSph galaxy – the massive globular cluster M54, and also integrated light spectroscopy in the nuclei of yet undisturbed nearby galaxies. I will explore and discuss possible theories for the formation of these very dense objects based on our observations.

Поканени са всички интересуващи се.

от ръководството на семинара

 Posted by at 18:34

Публични защити на дисертации

 events, news, семинари  Comments Off on Публични защити на дисертации
Sep 052019
 

Публична защита на дисертационен труд на
Григор Бойков Николов
за присъждане на образователната и научна степен „доктор” в професионално направление:
4.1 Физически науки Специалност: 01.04.02 Астрофизика и звездна астрономия
на тема:

Звездни системи в Местната група: Звездни купове в Големия Магеланов Облак
(Stellar systems in the Local group: Large Magellanic Cloud star clusters)

ще се проведе на 10 септември 2019 г. от 13 ч
в зала 301 на Института по електроника, БАН, бул. “Цариградско шосе” No72, София

Ще бъдат представени резултатите по изследване на звездни купове в Големия Магеланов Облак по наблюдения от космическия телескоп Хъбъл. За четири от куповете е направена оценка на възрастта чрез теоретични изохрони и синтетични модели. За общо 10 звездни купа е изследвано тяхното динамично състояние, наличие на сегрегация на масите чрез сравнение на динамични модели за различни групи звезди.

Материалите са публикувани на интернет страницата на ИА с НАО:
http://www.astro.bas.bg/~gnikolov

 


 

Публична защита на дисертационен труд на
Цветан Ангелов Цветков
за присъждане на образователна и научна степен „доктор” по
професионално направление: 4.1 Физически науки, научна специалност: Хелиофизика

НА ТЕМА: „Изследване на дестабилизацията и ерупцията
на протуберанси/влакна в активни области на Слънцето”

Научен ръководител: проф. д-р Евгени Семков
Научен консултант: гл. ас. д-р Никола Петров

Председател на научното жури: доц. д-р Петър Духлев

10 септември 2019 г. от 14:30 часа, зала No 301 на Института по електроника при БАН,
бул. “Цариградско шосе” No72

В силно разредената и гореща слънчева корона съществуват относително плътни и хладни образувания – слънчевите протуберанси. Техните размери, форма, поведение, време на живот и еволюция са многообразни и се определят от различните форми на взаимодействие на слънчевата плазма с обкръжаващото магнитно поле. Темата на дисертационния труд е насочена към съвременните проблеми при изучаването на протуберансите. Изследвано е поведението на протуберанси при ерупция. Показани са отклонения в разпределението на скоростите на веществото, наблюдавани на височини <0.6R⊙ , както и резултати от наблюдения на протуберанси по време на пълното слънчево затъмнение на 21 август 2017 г. Разгледана е и друга слабо изследвана тема – за връзката на протуберансите с потоци от заредени частици, основана на най-пълната извадка от събития до момента.

Дисертацията, както и съврзаните с нея автореферат, рецензии и становища могат да бъдат
намерени на адрес: http://astro.bas.bg/~tstsvetkov/PhD.

 Posted by at 12:29

Научен семинар

 news, семинари  Comments Off on Научен семинар
Sep 022019
 

Редовна сбирка на Научния семинар на Института по Астрономия ще се проведе на 5 Септември 2019г.,(четвъртък) от 14:00 часа в зала 301 в сградата на бул. “Цариградско шосе” No 72, София.

Д-р Ивелина Момчева (Space Telescope Sсience Institute) ще направи презентация на тема :

“Научни резултати от безпроцепна спектроскопия с телескопа Хъбъл”

Абстракт: Обзорите с безпроцепни спектрографи от космоса ни дават уникален начин за проследяване на еволюцията на галактиките от космическата зора до днешната епоха. Ще бъдат описани няколко обзора извършени с инструмента WFC3 на космическия телескоп Хъбъл предназначени за иследване на физическите процеси, които оформят далечните галактики (z>1) и ще се докладват резултатите от тях. Ще бъде демонстрирана възможността в тази област на бъдещи телескопи – Джеймс Уеб, Евклид и WFIRST – и как те ще ни помогнат да разгадаем ранната Вселена.

Поканени са всички интересуващи се.

от ръководството на семинара

 Posted by at 13:08