Предзащита

 events  Comments Off on Предзащита
Mar 132013
 

Уважаеми колеги,
На
25 март 2013 г. (понеделник) от 14:00 часа в зала 301 на ИЕ, бул. Цариградско шосе № 72, ще се състои сбирка на Обединения научен семинар на Института по Астрономия на БАН и Катедра Астрономия на СУ, на която гл. асистент Костадинка Колева ще представи дисертационния си труд на тема:

Дестабилизация и ерпупция на слънчеви протуберанси“

за предзащита по направление 4.1 – Физически науки, специалност 01.04.10 – „Хелиофизика“. Научен ръководител – доц. д-р Петър Духлев.

Материалите по предзащитата са на разположение на интересуващи се на адрес http://www.astro.bas.bg/~koleva/PhD/ и в библиотеката на ИА.


Моля, заповядяйте! Необходим е кворум
.


Георги Петров – ръководител на семинара.

 Posted by at 02:46