Защита на дисертация

 events, news  Comments Off on Защита на дисертация
Apr 162013
 

Българска академия на науките

Институт по астрономия с Национална астрономическа обсерватория

 

 

 

ПУБЛИЧНА ЗАЩИТА

 

 

НА ДИСЕРТАЦИОНЕН ТРУД

 

 

на

 

Валентин Станчев Копчев

за присъждане на образователната и научна степен „доктор”

Професионално направление: 4.1 Физически науки

Специалност: 01.04.02 Астрофизика и звездна астрономия

НА ТЕМА: ИЗСЛЕДВАНЕ НА ВЪЗМОЖНО ДВОЙНИ РАЗСЕЯНИ ЗВЕЗДНИ КУПОВЕ В НАШАТА ГАЛАКТИКА

Научен ръководител: доц. д-р Георги Петров

 

 

22 Април 2013, 14:30 ч., зала № 301 на Института по електроника при БАН,

бул. „Цариградско шосе” № 72

 

 Posted by at 08:54