НАУЧЕН СЕМИНАР

 events  Comments Off on НАУЧЕН СЕМИНАР
Dec 052014
 

Редовната сбирка на семинара на Института по Астрономия ще се проведе на 15 декември от 11:00 часа в зала 301 на Института по Електроника на БАН, Цариградско Шосе 72, София.

Тема: Археоастрономията – какво е това и има ли почва у нас

Докладва: доц. д-р Димитър Колев, ИА с НАО

Поканени са всички интересуващи се.

Абстракт:

Археоастрономия (АА) е най-често употребяваното название на сравнително ново (от втората половина на XX в.) интердисциплинарно изследователско поле в помощ на усилията на археологията да изясни начина на живот и мислене на древни безписмени общества, а и тогава, когато писмените източници не дават достатъчно ясно обяснение за някои древни практики. И двете науки – археологията и астрономията – се радват на най-висок обществен интерес, което понякога води до масово разпространяване на произволни и ненаучни представи за процеси и явления в древните общества. Затова е важен професионалният подход за изясняване на нивото и мястото на тогавашни астрономически познания и практики, оставили следи в артефакти и материални структури, разкривани в процеса на археологическите изследвания.

В доклада се разглежда възникването и развитието на АА, обектите, които подлежат на АА-анализ, принципите и методиките, на които се опират АА-изследванията. С примери от света и от България се илюстрират проблемите, пред които се изправят изследователите, както и достиженията на АА в опита да се изяснят въпроси от идеологията и практиката на древни общества.

Представени са световните изследователски общности в полето на АА, както и перспективите пред дисциплината. Археоастрономията заема съществен сегмент в това, което определяме като „астрономия в културата“ и затова нейното участие в изясняването на всички страни от живота на древните би трябвало да бъде приветствано и търсено от археолозите и културолозите.

От ръководството на семинара

 Posted by at 08:24