Защита на дисертация

 events  Comments Off on Защита на дисертация
May 282013
 

Институтът по астрономия с Национална астрономическа обсерватория при БАН и Научното жури за присъждане на научната и образователна степен “доктор” съобщават, че на 24. 06. 2013 г. от 14 ч. 30 мин. в зала № 301 на Института по електроника при БАН, бул. “Цариградско шосе № 72”, София ще се проведе открито заседание на Научното жури за защита на дисертационен труд на тема:

Дестабилизация и ерупция на слънчеви протуберанси

на Костадинка Желязкова Колева, гл. асистент в Института по астрономия с Национална астрономическа обсерватория при БАН. Професионално направление 4.1 “Физически науки”, научна специалност 01.04.10 “Хелиофизика”

Автореферат

Научен ръководител: доц. д-р Петър Иванов Духлев

Председател на НЖ: доц. д-р Борис Петров Комитов

Рецензии:
проф. дфн Диана Петрова Кюркчиева – pdf
доц. д-р – Борис Петров Комитов – pdf

Становища:
проф. дфн Катя Янчева Георгиева – pdf
доц. д-р Петя Емилова Павлова – pdf
доц. д-р Петър Иванов Духлев – pdf

 Posted by at 14:57