Научен семинар 26.05.2015

 семинари  Comments Off on Научен семинар 26.05.2015
May 202015
 

Редовната сбирка на семинара на Института по Астрономия ще се проведе на 26 май от 14:30 часа в зала 301 на Института по Електроника на БАН, Цариградско Шосе 72, София.

Тема: Звезди с „кардиограмен“ ефект, открити от мисията Кеплер

Докладва: Динко Димитров, ИА НАО

Поканени са всички интересуващи се.

От ръководството на семинара

 

Абстракт:

В този доклад ще се представи нов клас променливи звезди, открити по фотометричните данни от мисията Кеплер. Кривите на блясъка на тези звезди наподобяват човешко ЕКГ и затова неофициално са наименувани „Heartbeat” звезди. Теоретично тази променливост се обяснява с въздействието на приливни сили при двойни системи със силно ексцентрични орбити, което поражда принудени пулсации в една от звездите. Ще се разгледа възможността за спектрални наблюдения на такива звезди от НАО Рожен.

Научен семинар

 семинари  Comments Off on Научен семинар
May 172015
 

Редовната сбирка на семинара на Института по Астрономия ще се проведе на 18 май от 14:30 часа в зала 301 на Института по Електроника на БАН, Цариградско Шосе 72, София.

Тема: Връзката “Слънце-Земя”: II. Слънцето, климатът и човешката история
Докладва: доц. д-р Борис Комитов, ИА НАО

Поканени са всички интересуващи се.

От ръководството на семинара

Абстракт:

Във втория доклад по темата се резглаждат фактите, относно връзките между космическия и земния климат. Между динамиката на времевите редове на различни параметри на космическия и земния климат съществуват големи аналогии. Те са особено добре видими във времеви мащаби равни или по-големи от 20-22 годишния слънчев цикъл, но също така могат да се проследят и в по-къси такива (т.е. равни или по-къси от 11г цикъл на Швабе-Волф). Дискутират се различните възможни физически механизми, чрез които слънчевата активност пряко или косвено влияе върху климата на Земята и другите планети от Слънчевата система. Накратко се обсъждат и връзките между космическото време и климат от една страна и земната динамика (вулканизъм, земетресения и вариациите в околоосното въртене на Земята) както и последиците от това върху климата. Втората част на доклада е посветена на проблема как космическото време и космическият климат посредством въздействието си преди всичко върху климата и в по-малка степен върху биосферата влияят върху историческия процес и водят до възникване на исторически цикли. В тази насока се дискутират и някои от основните теории, свързани с развитието на човешкото общество. Главният акцент е върху цивилизационната теория на Арнолд Тойнби.

Научен семинар

 семинари  Comments Off on Научен семинар
May 012015
 

НАУЧЕН СЕМИНАР

Редовната сбирка на семинара на Института по Астрономия ще се проведе на 12 май от 14:30 часа в зала 301 на Института по Електроника на БАН, Цариградско Шосе 72, София.

Тема: БИОФОТОНИКА В БОРБАТА С РАКА

Докладва: проф. Лъчезар Аврамов, Институт по Електроника, БАН
Поканени са всички интересуващи се.

От ръководството на семинара

 

Резюме:

Какво представлява заболяването „рак”? Защо във всички области на медицината има огромен научен и клиничен прогрес, а в онкологията – няма? Може ли физиката да даде решение на нерешими проблеми? И как физиката се превръща в медицина, а медицината във физика. „Биофотоника, оптична биопсия, фотодинамична медицина, тераностика – нови надежди в борбата на науката с рака.