Aug 112022
 

Успешно приключи проектът „Еволюционни процеси в астрофизиката: синергия
между наблюдения и теория“ на екип от учени от Института по астрономия с НАО,
осъществен през 2017-2022 г. с подкрепата на Фонд „Научни изследвания“ към
Министерството на образованието и науката. Проектът е реализиран на два етапа – от
декември 2017 г. до юни 2019 г. (общо 18 месеца) и от декември 2019 г. до юни 2022 г.
(общо 30 месеца). Научният колектив, работил по него, се състои от 31 души, сред
които 2 докторанти и 5 млади учени и постдокторанти в ИА с НАО.

Научните постижения на проекта са в областите еволюция на галактиките,
звездообразуване, звезди от главната последователност, симбиотични звезди,
Слънцето и Слънчевата система.

Резултатите са публикувани в 70 статии, с общ импакт фактор = 213.326 и общ импакт
ранг = 10.418 и са представени на 35 национални и международни конференции. Общо
45 участия в научни форуми са осъществени през двата етапа на проекта. Защитени са
3 дисертации и са организирани 2 научни форума.

Изучена е променливостта на блясъка и еволюцията на спектралното разпределение на
енергията за 5 блазара. При блазара PG 1553+113 е детектиран втори период. За Ark
120 е определен размера на акреционния диск.

За някои космологични ограничения, представени в публикациите, са използвани
физични модели, които включват неравновесни процеси в ранната Вселена.
Оригинални фотометрични и спектрални данни описват особености в ранната
еволюция на 5 звезди в околността на NGC 7129. Изследвани са три звезди преди
главната последователност в полето на V733 Cephei, фуора V900 и звездите V2764 Ori
LkHα301. Установено е, че фазата на максимална яркост на фуора V2493 Cyg (HBC
722) продължава вече 11-та година. За k Ceti е намерена нова цикличност с период от
3.1 г.

За първи път е определено силициевото обилие за 32 звезди от спектрален клас О в
Големия Магеланов облак. За UU Cassiopeiae (UU Cas) са определени радиус, маса и
температура. V392 Per е класифицирана като “много бърза нова”. Модели на тесни
двойни звезди от тип W Uma са публикувани в повече от 15 статии. Предложен е
модел на обвивката на звездата BF Cyg. Изследван е фликерингът в двойните EF Aql,
CH Cyg и RS Oph. По серия от наблюдения, започнали само 11 дни след последното
избухване на RS Oph, е определена температурата на горещата псевдофотосфера,
радиуса, темпа на загуба на маса и др.

Установени са нови особености за ранните етапи на еруптивните прояви на Слънцето,
особено важни за прогнозиране на въздействието на тези прояви върху космическия
климат и Земята. За повече от 20 астероида са определени формата, ротационните и
орбитните параметри. За 25 комети са определени повърхностната яркост и промени в
морфологията.

Благодаря на всички, които работиха за постигане на целите на проекта през тези 4.5
години. Добра работа!“ – с тези думи се обърна към участниците в екипа по
осъществяването на проекта неговият ръководител проф. д-р Таню Бонев от ИА с
НАО.

 

Повече за проекта, неговите цели и постижения: https://www.astro.bas.bg/projects.php
https://astro.bas.bg/Projects/Contract18-13.web-page_EN.pdf
На проекта е посветен и 20-минутният филм: https://www.astro.bas.bg/Projects/DN_18-
13_video.mp4

 Posted by at 11:27

Sorry, the comment form is closed at this time.