НАУЧЕН СЕМИНАР

 events, important, семинари  Comments Off on НАУЧЕН СЕМИНАР
Sep 292015
 

Редовната сбирка на семинара на Института по Астрономия ще се проведе на 5 октомври от 11:00 часа в зала 301 на Института по Електроника на БАН, Цариградско Шосе 72, София. На семинара ще бъде представен проект за монография.

Тема: Химически пекулярни звезди от спектрален клас А

Докладва: проф. д.ф.н. Илиан Илиев, ИA с НАО, БАН

Поканени са всички интересуващи се.

От ръководството на семинара

Абстракт:

Звездите от спектрален клас А представляват особен интерес както от гледна точка на строежа на звездните атмосфери, така и от гледна точка на звездната еволюция не само върху главната последователност. Заради отсъствието на доминиращ механизъм на пренос на енергия от централните части към звездната повърхност съществен става приносът на други физически процеси и явления – дифузията под действие на излъчването, магнитното поле, приливните взаимодействия и др. Комбинираното действие на тези фактори се отразява най-вече в наблюдаваното разнообразие на химическия състав при звездите от спектрален клас А. Няма друг спектрален клас, при който амплитудата на химическия състав на звездните атмосфери да достига почти шест порядъка – от -2 порядъка за едни химически елементи до +4 порядъка за други.

На семинара ще бъде представен проект за монография, която обхваща резултатите от изследвания правени преди всичко с 2-м телескоп в НАО. Последователно в нея са разгледани три основни типа химически пекулярни звезди от спектрален клас А – звезди от тип Ламбда Боотис с техните бедни на метали атмосфери, класическите Ар звезди и стабилизиращото действие на силното магнитно поле, и, най-накрая, металичните звезди, членове на двойни системи, при които съществена роля играят приливните взаимодействия.

Защита на дисертационен труд

 events, important, news, семинари  Comments Off on Защита на дисертационен труд
Aug 282015
 

Институтът по астрономия с Национална астрономическа обсерватория при БАН и Научното жури за присъждане на научната и образователна степен “доктор” съобщават, че на 28. 09. 2015 г. от 15 ч. в зала № 301 на Института по електроника при БАН, бул. “Цариградско шосе № 72”, София ще се проведе открито заседание на Научното жури за защита на дисертационен труд на тема:

Бърза променливост при избрани хромосферно активни звезди джуджета и апаратура за изследването им

на Румен Гошков Богдановски, инженер в Института по астрономия с Национална астрономическа обсерватория при БАН. Професионално направление 4.1 Физически науки, по научна специалност “Астрофизика и звездна астрономия”.

Автореферат

Научен ръководител: проф. д-р Ренада Константинова Константинва-Антова

Председател на НЖ: проф. д-р Таню Русинов Бонев

Рецензии:

проф. д-р Таню Русинов Бонев – pdf
доц. д-р Валери Костадинов Голев – pdf

Становища:

проф. дфн Диана Петрова Кюркчиева – pdf
проф. д-р Драгомир Вълчев Марчев – pdf
проф. д-р Ренада Константинова Константинова-Антова – pdf

Научен семинар – 29.06.2015

 семинари  Comments Off on Научен семинар – 29.06.2015
Jun 172015
 

НАУЧЕН СЕМИНАР

Редовната сбирка на семинара на Института по Астрономия ще се проведе на 29 юни от 13:30 часа в зала 301 на Института по Електроника на БАН, Цариградско Шосе 72, София.

Тема: “Ultraluminous X-ray sources”

Докладва: prof. DSc Sergei Fabrika, Head of the Laboratory of Stellar Physics at the

Special Astrophysical Observatory of the Russian Academy of Sciences

Поканени са всички интересуващи се.

От ръководството на семинара

Абстракт:

The origin of Ultraluminous X-ray sources (ULXs) in external

galaxies whose X-ray luminosities exceed those of the brightest black

holes in our Galaxy by hundreds and thousands of times is mysterious. The

most popular models for the ULXs involve either intermediate mass black

holes (IMBH, ~1000 solar masses) with standard accretion disks or

stellar-mass black holes (10 solar masses) accreting at super-Eddington

rates. We find that all ever spectrally observed ULX counterparts have the

same optical spectra and they are very similar to that of SS 433, the only

known supercritical accretor in Milky Way. We study ULXs in two classical

galactic mergings Antennae and NGC3256. All the ULXs are located nearby

(in 200 pc) or inside extremely young (< 5 Myrs) massive stellar clusters,

and this association is not occasional. The ULX progenitor mass is bigger

than 40-50 solar masses. Probably, these close binary systems were ejected

from the interior of massive-star clusters during the cluster formation.

Семинар – предзащита

 events, семинари  Comments Off on Семинар – предзащита
Jun 172015
 

Редовната сбирка на обединения семинар на Института по Астрономия и Катедрата по Астрономия ще се проведе на 29 юни 2015 г. от 11:00 часа в
зала 301 на Института по Електроника на БАН, Цариградско Шосе 72, София. Ще бъдат представени резултати за предзащита на тема „Бърза променливост при избрани хромосферно активни звезди джуджета и апаратура за изследването им
на Румен Гошков Богдановски, ИА с НАО. Материалите по предзащитата са на разположение в канцеларията на Института по Астрономия.

Заб.: Необходим е кворум.

Моля за вашето участие в представянето и дискусията.

Абстракт: В настоящата работа е представена нова фотометрична апаратура специално проектирана за изследване на бързата променливост на хромосферно активни звезди. Тя позволява синхронни наблюдения от различни обсерватории, синхронизирани с точност от няколко микро секунди. Използвайки тази апаратура, две хромосферно активни звезди джуджета са изследвани: EV Lac и AD Leo. Те са известни с високата си избухваща активност. Присъствието на високочестотни оптични осцилации по време на избухване при EV Lac е потвърдено и за първи път са наблюдавани при AD Leo. За AD Leo е потвърден и точно определен заподозрения през 1986 от Pettersen et al. цикъл на активност.

Научен семинар 26.05.2015

 семинари  Comments Off on Научен семинар 26.05.2015
May 202015
 

Редовната сбирка на семинара на Института по Астрономия ще се проведе на 26 май от 14:30 часа в зала 301 на Института по Електроника на БАН, Цариградско Шосе 72, София.

Тема: Звезди с „кардиограмен“ ефект, открити от мисията Кеплер

Докладва: Динко Димитров, ИА НАО

Поканени са всички интересуващи се.

От ръководството на семинара

 

Абстракт:

В този доклад ще се представи нов клас променливи звезди, открити по фотометричните данни от мисията Кеплер. Кривите на блясъка на тези звезди наподобяват човешко ЕКГ и затова неофициално са наименувани „Heartbeat” звезди. Теоретично тази променливост се обяснява с въздействието на приливни сили при двойни системи със силно ексцентрични орбити, което поражда принудени пулсации в една от звездите. Ще се разгледа възможността за спектрални наблюдения на такива звезди от НАО Рожен.

Научен семинар

 семинари  Comments Off on Научен семинар
May 172015
 

Редовната сбирка на семинара на Института по Астрономия ще се проведе на 18 май от 14:30 часа в зала 301 на Института по Електроника на БАН, Цариградско Шосе 72, София.

Тема: Връзката “Слънце-Земя”: II. Слънцето, климатът и човешката история
Докладва: доц. д-р Борис Комитов, ИА НАО

Поканени са всички интересуващи се.

От ръководството на семинара

Абстракт:

Във втория доклад по темата се резглаждат фактите, относно връзките между космическия и земния климат. Между динамиката на времевите редове на различни параметри на космическия и земния климат съществуват големи аналогии. Те са особено добре видими във времеви мащаби равни или по-големи от 20-22 годишния слънчев цикъл, но също така могат да се проследят и в по-къси такива (т.е. равни или по-къси от 11г цикъл на Швабе-Волф). Дискутират се различните възможни физически механизми, чрез които слънчевата активност пряко или косвено влияе върху климата на Земята и другите планети от Слънчевата система. Накратко се обсъждат и връзките между космическото време и климат от една страна и земната динамика (вулканизъм, земетресения и вариациите в околоосното въртене на Земята) както и последиците от това върху климата. Втората част на доклада е посветена на проблема как космическото време и космическият климат посредством въздействието си преди всичко върху климата и в по-малка степен върху биосферата влияят върху историческия процес и водят до възникване на исторически цикли. В тази насока се дискутират и някои от основните теории, свързани с развитието на човешкото общество. Главният акцент е върху цивилизационната теория на Арнолд Тойнби.

Научен семинар

 семинари  Comments Off on Научен семинар
May 012015
 

НАУЧЕН СЕМИНАР

Редовната сбирка на семинара на Института по Астрономия ще се проведе на 12 май от 14:30 часа в зала 301 на Института по Електроника на БАН, Цариградско Шосе 72, София.

Тема: БИОФОТОНИКА В БОРБАТА С РАКА

Докладва: проф. Лъчезар Аврамов, Институт по Електроника, БАН
Поканени са всички интересуващи се.

От ръководството на семинара

 

Резюме:

Какво представлява заболяването „рак”? Защо във всички области на медицината има огромен научен и клиничен прогрес, а в онкологията – няма? Може ли физиката да даде решение на нерешими проблеми? И как физиката се превръща в медицина, а медицината във физика. „Биофотоника, оптична биопсия, фотодинамична медицина, тераностика – нови надежди в борбата на науката с рака.

Научен семинар 20.04.2015

 events, news, семинари  Comments Off on Научен семинар 20.04.2015
Apr 172015
 

НАУЧЕН СЕМИНАР

Редовната сбирка на семинара на Института по Астрономия ще се проведе на 20 април от 14:30 часа в зала 301 на Института по Електроника на БАН, Цариградско Шосе 72, София.
Тема: Връзката “Слънце-Земя”: I. Космическо време и космически климат
Докладва: доц. д-р Борис Комитов, ИА НАО
Поканени са всички интересуващи се.

От ръководството на семинара

Абстракт:

В доклада се прави кратък обзор на развитието на идеите за връзката между активността на Слънцето и природните процеси на Земята през последните 400 години и съвременното състояние на тематиката. Подробно се разказва за съвременната научна и техническа инфраструктура за слънчев и слънчево-земен мониторинг. Нови резултати от анализа на преки (инструментални) и косвени (исторически) данни от последните години показват, че на Слънцето и в околоземния космос протичат процеси, които не се вписват в общата схема на поведение на слънчевите и геофизични индекси, в чиято основа е 11 и 22 годишната цикличност, а са свързани с други времеви тенденции (например 52-60 тогодишна цикличност). Оказва се, че те са пряко свързани с важни процеси в околната среда на Земята, например в климата. Във връзка с това се обосновава необходимостта от създаване бази данни, позволяващи гъвкаво ползване на наличната съвкупност от наблюдавания на слънчеви активни центрове и активни явления на Слънцето, земната магнитосфера и високата атмосфера на Земята. Демонстрира се пример на съответен софтуерен продукт, който в момента е във фаза на разработка. Същият се разлработва в рамките на проекта “Хелиотараксия: Център за слънчев и слънчево-земен мониторинг – Стара Загора”.

Академична лекция

 events, семинари  Comments Off on Академична лекция
Apr 012015
 

ИНСТИТУТ ПО АСТРОНОМИЯ С НАО

БЪЛГАРСКА АКАДЕМИЯ НА НАУКИТЕ

НАУЧЕН СЕМИНАР

На редовната сбирка на семинара на Института по Астрономия на 6 април от 14:30 часа в зала 301 на Института по Електроника на БАН, Цариградско Шосе 72, София, ще бъде изнесена академична лекция на тема „Масивни рентгенови двойни звезди” от доц. д-р Кирил Стоянов, ИА с НАО, БАН.

Поканени са всички интересуващи се.

От ръководството на семинара

Абстракт:

С развитието на рентгеновата астрономия, изследванията на рентгеновите двойни звезди стана модерна тематика в съвременната астрономия. Масивните рентгенови двойни представляват система от компактен обект (неутронна звезда или черна дупка), който акретира вещество от гореща ОВ звезда. В този доклад ще бъдат разгледани оптическите свойства на тези обекти, както и резултати, получени с телескопите на НАО Рожен.

Научен семинар – 30.03.2015г.

 news, семинари  Comments Off on Научен семинар – 30.03.2015г.
Mar 242015
 

Редовната сбирка на семинара на Института по Астрономия ще се проведе на 30 март от 14:30 часа в зала 301 на Института по Електроника на БАН, Цариградско Шосе 72, София.

Тема: Еруптивни явления на Слънцето

Докладва: д-р доц. Петър Духлев, ИА НАО, БАН

Поканени са всички интересуващи се.

От ръководството на семинара

Абстракт:

Еруптивните протуберанси, слънчевите избухвания и изхвърлянето на коронална маса са трите основно еруптивни прояви на Слънцето. Тези явления често са физически взаимосвързани, възниквайки в една и съща едро-мащабна магнитна система, еруптираща в слънчевата корона. Тяхното изследване е една от особено актуалните насоки в съвременната хелиофизика. Изследването на трите еруптивни явления са възможност за разширяване на познанието ни за физическите процеси водещи до тяхната поява и са основа за ранна диагностика и прогноза на геоефективните слънчеви избухвания и изхвърляния на коронална маса.